1. Úvod
  2. Projekty
  3. Problematika umění v myšlení Jana Patočky

Problematika umění v myšlení Jana Patočky

Název v angličtině

Poskytovatel

GAČR

Kód

GAP409/11/0324

Datum zahájení

01.01.2011

Datum ukončení

31.12.2013

Stav projektu

Ukončený

Hlavní řešitel

PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. (KFI FF ZČU)

Spoluřešitel/é

Prof. Vlastimil Zuzka, CSc. (FF UK)

Členové týmu

Mgr. Daniela Blahutková, Ph.D. (KFI FF ZČU), PhDr. Obdřej Dadejík, Ph.D. (FF UK)

Výzkumné zaměření

Typ

Klíčová slova

Jan Patočka, umění, literatura, interpretace, filozofie, mýtus, imaginace, svoboda, temporalita, estetická zkušenost

Citace

GAČR GAP409/11/0324, Problematika umění v myšlení Jana Patočky
řešeno 2011-2013, řešitel Miloš Ševčík

Grantový projekt se zaměří na Patočkovy názory na umění, prokáže však také aplikovatelnost některých Patočkových filozofických pojmů v oblasti estetiky. Projekt má tři hlavní části. Zaprvé, projekt se bude z historicko-systematického hlediska zabývat estetickou koncepcí Jana Patočky. Cílem této části projektu bude komplexně popsat vývoj a hlavní motivy Patočkových estetických názorů a ukázat jejich propojení s některými ze zásadních témat Patočkovy filozofie. Za druhé, projekt se bude věnovat Patočkovým literárním interpretacím. V této části projektu budou nejprve popsány základní rysy Patočkova teoretického přístupu k literatuře. Následně bude na konkrétních případech Patočkových interpretací ukázána osobitost i limity jeho chápání významu literatury. Za třetí, projekt se zaměří na Patočkovo pojetí svobody, produktivní imaginace a temporality a prokáže, že pomocí těchto Patočkových myšlenek může být popsána povaha estetické zkušenosti.

Skip to content