Časopis pro kulturní dějiny KUDĚJ

Odborný, recenzovaný časopis pro kulturní dějiny, vychází od roku 1999 dvakrát do roka.

Vydáváme katederní časopis

Časopis pro kulturní dějiny KUDĚJ

Print ISSN 1211-8109
Registrační značka MK ČR E 8073
Jazyk: čeština, angličtina, slovenština
Vydavatel:  Katedra filozofie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni

Odborný, recenzovaný časopis pro kulturní dějiny, vychází od roku 1999 dvakrát do roka. Snaží se o pojetí kulturních dějin v širokém oborovém i časovém vymezení.

Články mohou tematicky spadat do antropologie, archeologie, teorie a dějin umění, obecné historie, dějin a filosofie vědy, dějin a teorie literatury, pedagogiky, filosofie, religionistiky a teologie nebo sociálních věd a sociologie.

Jednotlivé studie doplňují recenze a anotace, polemiky k různým aktuálním problémům spojeným s historiografií, dále ankety, zprávy o významných akcích apod. Od roku 2016 je časopis zařazen do databáze ERIH PLUS.

Adresa redakce

Časopis pro kulturní dějiny Kuděj
Katedra filozofie, FF ZČU
Sedláčkova 19, 306 14 Plzeň

casopiskudej@kfi.zcu.cz

Recenzní řízení

Časopis se řídí etickými pravidly, která jsou k nahlédnutí zde.
Recenzní formulář je k dispozici zde.
Podrobnosti k recenznímu řízení jsou v pokynech pro autory zde.

Redaktor:

PhDr. Martina Kastnerová, Ph.D. – Katedra filozofie, FF ZČU

Redakční rada:

předseda
doc. PhDr. Martin Franc. Ph.D. – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.

místopředseda
doc. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. – Katedra filozofie, FF ZČU

Členové

doc. PhDr. Martin Franc. Ph.D. – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.

doc. Mgr. Marcela Domenová, Ph.D. – Inštitút histórie, Filozofická fakulta, Prešovská Univerzita

PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D. – Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy v Praze

Doc. Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D. – Katedra filozofie, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice

Doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph. D. et Ph.D. – Historický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.

PhDr. Jan Chodějovský, Ph.D. – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.

prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. – Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě

Doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. – Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita

Mgr. Michal Rak, Ph.D. – Československá obec legionářská, z. s. Hotel Legie

dr. Robert T. Tomczak – Faculty of History Adam Mickiewicz University in Poznań

Mgr. Karel Šima, Ph.D. – Ústav etnologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

PaedDr. Jiří Staněk, CSc. – Fakulta pedagogická ZČU Západočeská univerzita v Plzni

Pokyny pro autory

Autoři mají povinnost se jimi řídit. Redakce si vyhrazuje právo nepřijmout texty neupravené podle výše uvedených zásad.

Texty přijaté k recenznímu řízení posuzují anonymně dva oponenti vybraní redakční radou. Na základě jejich posudku je text publikován v časopise nebo vrácen autorovi k přepracování. Pokud oba oponenti navrhují zásadní úpravy textu, prochází tento upravený text druhým recenzním řízením. Pokud je názor na text u oponentů rozdílný, je vybrán recenzent třetí a o konečném přijetí textu rozhoduje redakční rada. V případě nepřijetí je text odmítnut.

Respektování výhrad recenzentů a formálních standardů vyžadovaných redakcí je podmínkou publikování jakéhokoliv textu. Příspěvky, které nesplňují uvedené formální náležitosti, mohou být redakcí odmítnuty i bez recenzního řízení. Upozorňujeme autory, že recenzní řízení může trvat v závislosti na povaze textu několik týdnů až měsíců.

Skip to content