1. Úvod
  2. Projekty
  3. Vytvoření elektronického slovníku ruských a českých sloves pro podporu výuky ruského jazyka

Vytvoření elektronického slovníku ruských a českých sloves pro podporu výuky ruského jazyka

Název v angličtině

Poskytovatel

FRVŠ – Fond rozvoje vysokých škol

Kód

F0343/2011/F5d

Datum zahájení

01.01.2011

Datum ukončení

31.12.2011

Stav projektu

Ukončený

Hlavní řešitel

Mgr. Bohuslava Němcová, Ph.D. (KGS FF ZČU)

Spoluřešitel/é

Členové týmu

Ing. Jaroslav Lang (KFI FF ZČU)

Výzkumné zaměření

Typ

Klíčová slova

Citace

FRVŠ F0343/2011/F5d, Vytvoření elektronického slovníku ruských a českých sloves pro podporu výuky ruského jazyka
řešeno 2011, řešitelka Bohuslava Němcová

Záměrem předkládaného projektu je inovace metodické a obsahové stránky předmětů bakalářského studijního oboru Cizí jazyky pro komeční praxi, kombinace anglický jazyk – ruský jazyk, německý jazyk – ruský jazyk a kurzů ruského jazyka pro studenty Fakulty filozofické v Plzni, studijní obory: Antropologie, Sociologie, Politologie a Historie. K této inovaci významnou měrou přispěje vytvoření elektronického slovníku ruských a českých sloves, jež je kombinací překladového, výkladového a valenčního slovníku. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že v navazující fázi uvažujeme o rozšíření slovníku o další, z hlediska frekvenčního méně časté semémy a jeho doplnění o další jazykovou část, především německou či anglickou. V rámci bakalářského studijního oboru Cizí jazyky pro komerční praxi bude slovník využíván při výuce předmětů Gramatika ruského jazyka 1-3 a Překladatelský seminář 1-2. V rámci dalších studijních oborů na Fakultě filozofické bude slovník aplikován ve výuce odborného ruského jazyka. Vzhledem k tomu, že se jedná o elektronický slovník, přístupný prostřednictvím internetového rozhraní, okruh uživatelů se neomezuje pouze na studenty daného studijního oboru Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni a počítá se s využitím daného slovníku i akademickými pracovníky a studenty dalších filologických oborů na ostatních vysokých školách v České republice.

Skip to content