CCS-LAB

CCS-Lab

CCS-Lab je nově vznikající výzkumné centrum Západočeské univerzity, které sídlí na katedře filosofie.

Jeho cílem je: 

  • sdružit výzkumné pracovníky ČZU, kteří sdílejí výzkumný zájem na pomezí humanitních a společenských věd a moderních informačních technologií (výpočetní SSH: Digital Humanities, Computational Social Science, Cultural Analytics), a vytvořit platformu pro zastřešení společných výzkumných projektů v oblasti výpočetní SSH.
  • zvýšit digitální gramotnost studentů a výzkumných pracovníků v oblasti SSH na UWB
  • posílit strategické partnerství se srovnatelnými výzkumnými pracovišti v zahraničí na jedné straně a s regionálními subjekty působícími v oblasti kulturního dědictví na straně druhé

Proč „laboratoř“?
Myšlenka laboratoře se tolik netýká vybavení, jde především o společný přístup k řešení přesně definovaných výzkumných problémů. Lidé nezačnou spolupracovat, dokud se nedostanou do pravidelného kontaktu. To platí zejména v případě, kdy taková spolupráce vyžaduje odborné znalosti z více než jednoho oboru, a vyžaduje tedy vystoupit z komfortní zóny vlastních displinárních paradigmat.

Laboratoř překračuje pojem fyzického místa určeného k vědeckému zkoumání a stává se naopak široce chápaným projektem (laboratoř jako pojem, iniciativa a program) zaměřeným na „laboratorní problémy“ (přístup k řešení problémů aplikací postupů laboratoří (Pawlicka-Deger 2020 ).

Skip to content