1. Úvod
  2. Studium
  3. Studijní programy
  4. Bakalář - Filozofie

Filozofie

Je pro vás důležité, že se u nás studuje filosofie a nikoliv filozofie? Pak je tento studijní program pro vás tím pravým!

Informace o studijním programu

Charakteristika programu

Cílem bakalářského studijního programu Filozofie je poskytnout studentům systematický základ v daném oboru pro další akademickou kariéru. Studijní program je koncipován jako akademický ve třech základních tematických okruzích – Dějiny filozofie, Filozofie 20. a 21. století a Systematická filozofie.

Povinně volitelné předměty doplňují tento znalostní základ o dovednost pracovat s pramennými texty (v moderních i pramenných jazycích) a o dovednost interpretace filozofického textu.

Studium filozofie představuje především východisko pro další systematické filozofické vzdělávání, protože učí studenty základům samostatné badatelské činnosti, kritické práci s texty a jinými informačními zdroji a také racionálnímu posuzování ideových a ideologických konstrukcí.

Na druhou stranu studium filozofie není pojímáno jako samoúčel, ale jako cílená výchova ke kritickému a kreativnímu myšlení jako takovému.

Absolventi proto najdou uplatnění v řadě oborů a profesí, jež vyžadují schopnosti racionálního myšlení, samostatného rozhodování a plynulého vyjadřování.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent je obeznámen se základními soudobými poznatky filozofie, a to ve třech základních okruzích studia – Dějiny filozofie, Filozofie 20. a 21. století a Systematická filozofie. Absolvent v prvé řadě dokáže samostatně analyzovat a kriticky hodnotit získané informace. Osvojí si metodologii nutnou ke zpracování a využití pramenných zdrojů a dovede tak nejen aktivně vyhledávat informace k danému problému, ale i provádět jejich rozbor. Vedle schopnosti kritického myšlení a formulování konkrétních postojů je schopen také racionálně posuzovat nejrůznější ideové systémy. Absolvent dokáže veřejně prezentovat a obhajovat svá stanoviska. Díky důkladné jazykové přípravě je schopen aktivně komunikovat v jednom světovém jazyku, druhý ovládat pasivně.

Na základě dosavadní zkušenosti většina absolventů pokračuje v navazujícím magisterském studiu. V souladu s cílem studijního programu, který studium filozofie nepojímá jako samoúčel, ale jako cílenou výchovu ke kritickému a kreativnímu myšlení jako takovému, se absolventi mohou uplatnit v řadě oborů a profesí, jež vyžadují schopnosti racionálního myšlení, samostatného rozhodování a flexibilního přístupu, které se opírají o interdisciplinární znalosti, schopnost práce s textem a vyhodnocování informací. Absolventi najdou uplatnění ve státní správě, sdělovacích prostředcích, nakladatelstvích, redakcích, kulturních institucích, cestovním ruchu, vládních i nevládních organizacích apod. Tedy institucích, které vyžadují schopnost samostatného tvůrčího a kritického myšlení.

Tradičně se samozřejmě nabízí i uplatnění ve vzdělávacích institucích, kterého ale nelze dosáhnout bez dalšího vzdělání v příslušném oboru. Pro tyto studenty je v rámci celoživotního vzdělávání nabízen certifikátový program pedagogicko-psychologického minima, který by je měl připravit na navazující magisterské studium orientované na vzdělávání (nejen Učitelství).

Poznejte blíže a studium na katedře

Představení katedry

O studium na katedře

Proč studovat u nás?

mortarboard

Naučíte se kriticky myslet

Filozofie je obor, který vás naučí udělat si vlastní názor v záplavě informací.

search

Naučíte se kritickému odstupu od názorů jiných

Uvidíte souvislosti i tam, kde nejsou na první pohled zřejmé. 

beer

Naučíte se respektovat tradice

Evropské město kultury 2015 vám nabídne unikátní historická místa i pivovar, kde se zrodila pivařská legenda. 

 

globe

Budete studovat na zahraničních univerzitách

Naučíte se jazyky, podíváte do jiných zemí a poznáte nové kultury.

Bakalářský program

Bakalářský program

Magisterský program

Magisterský program

Skip to content