1. Úvod
  2. Studium
  3. Studijní programy
  4. Doktorát - Filozofie a dějiny vědy a techniky

Filozofie a dějiny vědy a techniky

Úlohou interdisciplinární programu je zkoumání širší filozofické, historické a sociální podmíněnosti vzniku a vývoje jednotlivých vědeckých hypotéz, koncepcí a teorií, spolu s jejich technickými aplikacemi

Informace o studijním programu

Charakteristika programu

Doktorský studijní program Humanitní studia – Filozofie a dějiny vědy a techniky funguje ve spolupráci Filosofického ústavu Akademie věd České republiky s Fakultou filozofickou Západočeské univerzity v Plzni. Školitelskými pracovišti tak je Filosofický ústav AV ČR (Jilská 1, Praha 1) stejně jako Katedra filozofie FF ZČU (Sedláčkova 19, Plzeň). Forma studia je prezenční i kombinovaná, standardní délka studia je 4 roky. Garantem studijního programu je doc. PhDr. Vladimír Havlík, CSc. Studijní program je akreditován rovněž v anglickém jazyce.

Profil absolventa

Doktorský studijní program Filozofie a dějiny vědy a techniky je koncipován jako akademický. Jeho absolvent prokazuje soustavné znalosti dějin i současného stavu filozofie a vědy i techniky v širších kulturních a sociálních souvislostech, s důrazem na detailní znalost problematiky související s tématem jeho disertační práce.

Absolvent programu je schopen samostatné a původní vědecko-výzkumné činnosti. Klade důraz na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na vlastní přínos k řešení tématu. Samostatně realizuje originální badatelskou práci a je připraven provést racionální rekonstrukci vývoje vědy, vědní disciplíny, vědecké teorie či problému. Absolvent dokáže kriticky analyzovat současný stav poznání, dovede samostatně formulovat problémy a na základě aplikace inovativních postupů je řešit. Výsledky své vědecké práce umí prezentovat ústně i zpracovat do podoby odborné publikace nebo výzkumného projektu.

Dovede popularizovat vědu a techniku; je schopen obhájit svou pozici před odbornou komisí i laickou veřejností. Má rozvinuté komunikační dovednosti ve dvou světových jazycích. Absolventa programu odlišuje samostatnost a odborná i osobnostní integrita, které jsou nezbytné jak pro kritické hodnocení stávajících poznatků a odborných postupů, tak i pro navrhování nových.

Absolvent programu je tedy připraven zejména pro práci v akademické i vědecko-výzkumné sféře. Je ale rovněž připraven na pedagogické působení či popularizační činnost. Z těchto důvodů nalezne uplatnění nejen na vysokých školách či ve výzkumných ústavech, ale též ve školství a vzdělávacích institucích obecně či v kulturních a historických institucích.

Struktura programu

Doktorský studijní program Filozofie a dějiny vědy a techniky má interdisciplinární charakter. Jeho hlavní úlohou je zkoumání širší filozofické, historické a sociální podmíněnosti vzniku a vývoje jednotlivých vědeckých hypotéz, koncepcí a teorií, spolu s jejich technickými aplikacemi.

Cílem programu je další prohloubení systematického porozumění otázkám filozofie, metodologie a dějin vědy a techniky. Filozofie je přitom pojímána jako pramen a zároveň kritická reflexe soudobého vidění světa a stavu poznání. Program je dále zaměřen na pochopení a vyložení dějinného vývoje vědy a vědeckého poznání jako součásti kulturních dějin. Věda tak není zkoumána izolovaně, ale v kontextu společenských a kulturních souvislostí – jak z hlediska podmínek vzniku vědeckého poznání, tak jeho důsledků, kterými je zejména technický rozvoj. Technika jako důsledek vědeckého rozvoje je reflektována zejména s ohledem na to, jak technický rozvoj proměňuje pojetí člověka a jeho vztahu ke světu.

Vedle tradičního historicko-filozofického zkoumání dějin vědy a techniky tak program vytváří prostor i pro teoretickou reflexi nových technologií, a tím zakládá platformu interdisciplinárního výzkumu, zejména na pomezí filozofie jazyka a mysli, umělé inteligence či kognitivních věd.

Kontakt: Mgr. Eliška Babůrková Květová, tajemnice pro studijní činnost Katedry filozofie FF ZČU

Uchazeče často zajímá…

Jak se mohu přihlásit?

Na všechny nabízené studijní obory je možné přihlásit se přes elektronickou přihlášku.

Jak probíhá přijímací řízení?

Veškeré důležité informace a termíny k průběhu přijímacího řízení jsme pro vás připravili na samostatné stránce.

Z jakých předmětů se kurz skládá?

Kompletní přehled předmětů najdete na Portálu ZČU Sylaby předmětů jsou k dispozici na Courseware stránce.

Je možné studovat dálkově?

Naše katedra aktuálně nenabízí možnost absolvovat dálkové či kombinované studium našich programů. Studium je tedy možné absolvovat jen formou prezenční výuky.

Je účast na výuce povinná?

Obecně platí, že účast na seminářích a přednáškách povinná není.

Kdo kurzy povede?

Učit vás budou specialisté v jednotlivých akademických disciplínách. Přednášející a vedoucí seminářů nepůsobí pouze jako učitelé, ale věnují se i rozsáhlé badatelské činnosti. Jsou autory mnoha publikací, řešiteli výzkumných grantů, přednáší na zahraničních univerzitách a mezinárodních konferencích.

Kde probíhá výuka?

Většina přednášek a seminářů se bude odehrávat v centru samotné Plzně, a to nejčastěji v Sedláčkově a Jungmannově ulici. Zde naleznete i Katedru sociologie a Katedru politologie a mezinárodních vztahů. Více naleznete na interaktivní mapce.

Je možné během studia být v zahraničí?

V rámci programu Erasmus+ můžete prostřednictvím Katedry sociologie nebo dalších kateder vycestovat do zemí, se kterými je uzavřená platná smlouva, a strávit tak semestr nebo celý rok na zahraniční univerzitě. Více o studiu v zahraničí najdete zde.

Mohu se učit během studia další jazyky?

Zapadočeská univerzita v rámci dalších svých kateder nabizí možnost volitelného studia zahraničních jazyků jako je například nemčina, ruština, španělština, italština, franouzština, ale také latina. U studentů se předpokládá dobrá znalost angličtiny z předchozího studia.

Jaké mám možnosti praxe během studia?

V rámci svého studia budete mít možnost na Katedře sociologie účastnit celé řady aplikovaných výzkumů – získáte zkušenosti se sběrem dat v terénu, vyhodnocováním dotazníků, a analýzou a zpracováním dat. Budete mít příležitost zapojit se i do dalších činností a osvojit si množství cenných znalostí a dovedností.

Poznejte blíže a studium na katedře

Představení katedry

O studium na katedře

Proč studovat u nás?

mortarboard

Naučíte se kriticky myslet

Filozofie je obor, který vás naučí udělat si vlastní názor v záplavě informací.

search

Naučíte se kritickému odstupu od názorů jiných

Uvidíte souvislosti i tam, kde nejsou na první pohled zřejmé. 

beer

Naučíte se respektovat tradice

Evropské město kultury 2015 vám nabídne unikátní historická místa i pivovar, kde se zrodila pivařská legenda. 

 

globe

Budete studovat na zahraničních univerzitách

Naučíte se jazyky, podíváte do jiných zemí a poznáte nové kultury.

Bakalářský program

Bakalářský program

Magisterský program

Magisterský program

Skip to content