1. Úvod
  2. Studium
  3. Studijní programy
  4. Magistr - Humanitní studia

Humanitní studia

Zajímají vás dějiny evropské kultury? Chcete proniknout do vztahů mezi evropským myšlením, náboženstvím a uměním? 

Informace o studijním programu

Charakteristika programu

Navrhovaný navazující magisterský studijní program Humanitní studia se zaměřuje na rozbor povahy a vzájemných vztahů hlavních dimenzí tvůrčí činnosti člověka v kulturním prostředí Evropy. Těmito dimenzemi jsou věda, filozofie, náboženství a umění. Rozbor specifičnosti těchto dimenzí a jejich formujícího působení na evropské kulturní prostředí je hlavním přínosem studijního programu. Tato specifičnost je tematizována především v historických souvislostech, v konceptuálních a společenských proměnách uchopování těchto dimenzí a jejich vzájemných interakcí, a to se záměrem poukázat na důvody současného chápání podoby, významu a role různých tvůrčích činností člověka. Záměrem tohoto přístupu je vyzdvihnout vzájemnou provázanost proměn v realizaci a chápání těchto činností a zprostředkovat komplexitu historického procesu kulturních proměn evropské civilizace. Z tohoto hlediska rozvíjí studijní program u studentů schopnost analytického a kritického přístupu k vědeckým a filozofickým koncepcím, duchovním trendům a uměleckým artefaktům. Rozvíjena je i schopnost chápat jednotlivé, navzájem odlišné tvůrčí činnosti a jejich výsledky ve vzájemných interakcích.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Humanitní studia se orientuje v klíčových otázkách evropské duchovní tradice. Dále je schopen reflektovat kulturní, sociální a duchovní zakotvenost ve vlastní tradici a na tomto základě pak porozumět tradicím jiným.  Umí analyzovat a hodnotit pramenné texty, hmotné i duchovní artefakty z hlediska jejich struktury, provázanosti s dějinami a současnou evropskou kulturou. Dovede využívat tyto znalosti a dovednosti k řešení praktických otázek kulturního, sociálního a správního života regionů a navrhovat netradiční řešení problémů tradičních i aktuálních. Je schopen přesného myšlení a vyjadřování o komplexních i kontroverzních problémech, tvůrčí interpretace filozofických i jiných pramenných textů i sekundární literatury. Absolvent dovede vést samostatnou badatelskou činnost na základě kritické práce s texty a jinými informačními zdroji. Je schopen kriticky posuzovat rozmanité koncepce a ideová hnutí, navrhovat řešení problémů spojených s jejich vlivem a činností. Dokáže prezentovat výsledky individuálního i týmového řešení historického či teoretického problému před odbornou nebo laickou veřejností a to nejen v češtině, ale i ve dvou světových jazycích na úrovni B2.

Struktura programu

Na základě osvojených schopností kritického rozboru směřování hlavních dimenzí tvůrčí činnosti člověka a postihování souvislostí mezi jejich výsledky, je absolvent připraven pro působení v celé řadě kulturních, vzdělávacích a propagačních institucí či organizací. Jako zvláště vhodné se jeví uplatnění v muzeích, galeriích, objektech památkové péče, či organizacích zabývajících popularizací a zpřístupněním dědictví v oblasti duchovní i hmotné kultury. Vzhledem k získaným znalostem a kompetencím je absolvent v těchto institucích či organizacích vybaven především pro koncepční plánování či organizační činnost. Jako velice vhodné se jeví i uplatnění v oblasti kulturní publicistiky v médiích různého typu. V neposlední řadě jsou nejúspěšnější absolventi připraveni k pokračování ve studiu na doktorské úrovni, ve vybraném studijním programu humanitního, uměnovědného či filozofického zaměření.

Poznejte blíže a studium na katedře

Představení katedry

O studium na katedře

Proč studovat u nás?

mortarboard

Naučíte se kriticky myslet

Filozofie je obor, který vás naučí udělat si vlastní názor v záplavě informací.

search

Naučíte se kritickému odstupu od názorů jiných

Uvidíte souvislosti i tam, kde nejsou na první pohled zřejmé. 

beer

Naučíte se respektovat tradice

Evropské město kultury 2015 vám nabídne unikátní historická místa i pivovar, kde se zrodila pivařská legenda. 

 

globe

Budete studovat na zahraničních univerzitách

Naučíte se jazyky, podíváte do jiných zemí a poznáte nové kultury.

Bakalářský program

Bakalářský program

Magisterský program

Magisterský program

Skip to content