1. Úvod
  2. Studium
  3. Studijní programy
  4. Magistr - Filozofie pro umělou inteligenci 

Filozofie pro umělou inteligenci

Chcete vědět, zda stroje mohou myslet? Jestli ChatGPT rozumí vašim slovům a nabývá vědomí? Zajímá vás, zda je lidstvo připraveno na superinteligenci? Jestli mohou roboti jednat eticky? Chcete umět odlišit realitu od matrixu?

Informace o studijním programu

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Navazující magisterský studijní program Filozofie pro umělou inteligenci je koncipován jako akademický a orientuje se na současnou filozofii vědy a techniky a filozofii jazyka a mysli s přesahem do kognitivních věd, kybernetiky a informatiky. Zohledňuje východiska a metody analytické a post-analytické filozofické tradice i tradice fenomenologické a hermeneutické.

Cílem studijního programu je filozofické zkoumání povahy a proměn lidského myšlení a jazyka v kontextu aktuálního vývoje umělé inteligence a strojového učení, zejména v oblastech počítačového zpracování přirozeného jazyka, automatického rozpoznávání řeči, interakce člověka a stroje, automatizace a průmyslu 4.0.

Interdisciplinárně pojatý program propojuje základní filozofický výzkum s praktickými poznatky a výsledky inženýrských oborů, konkrétně kybernetiky a informatiky, jež jsou tradičně pěstovány na ZČU. Program se tedy posouvá od historizujícího pojetí filozofie k filozofické reflexi aktuálního výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti informačních a komunikačních technologií. Abstraktní teorie a koncepce filozofie jazyka a mysli a filozofie vědy jsou aplikovány na konkrétní jevy a problémy, jež s sebou rychlý vývoj nových technologií přináší.

V rámci studijního programu je zvláštní pozornost věnována fenoménu umělé inteligence (UI), který aktuálně prostupuje a rezonuje všemi sférami lidského světa, od vědecko-technologické přes kulturně-společenskou až po ekonomicko-politickou, a zároveň je obestřen množstvím nerealistických představ a sporných očekávání.

 

struktura studijního plánu

Studijní program je koncipován ve dvou základních tematických okruzích, Filozofie a Umělá inteligence, do kterých jsou rozděleny povinné i povinně volitelné předměty. První okruh obsahuje především systematické filozofické kurzy věnované lidskému myšlení, poznávání, hodnotám a jazyku, které jsou doplněné přehledem soudobé filozofie anglosaské i kontinentální. Druhý okruh je zaměřen na základní principy oboru UI a soustředí se nejprve na upevnění praktických dovedností, a poté na jejích teoretickou reflexi v kontextu současného technologického vývoje. Součástí studijního plánu jsou metodologické kurzy související s přípravou kvalifikační práce a cyklus zvaných přednášek k aktuálním tématům filozofie a UI.

Studijní plán (120 kreditů celkem) se skládá z:

  • povinných předmětů (84 kreditů)
  • 2 bloků povinně volitelných předmětů

Filozofie (18 kreditů)

Kybernetika a informatika (12 kreditů)

Ve studijním plánu je dále ponecháno 6 kreditů (5%) pro volitelné předměty, které si studující volí dle vlastního zájmu z celouniverzitní nabídky.

 

profil absolventa

Odborné znalosti: Absolvent prokazuje hluboké a vzájemně provázané znalosti současných teorií a metod filozofie jazyka a mysli, filozofie vědy a techniky, logiky, epistemologie a etiky. Zároveň se orientuje v základních koncepcích kognitivní vědy a v aplikacích kybernetiky a informatiky, které jsou zaměřeny na UI. Rozumí proměnám lidského myšlení a komunikace v kontextu interakce člověka a stroje, robotizace a automatizace průmyslu. Chápe principy fungování přirozených a umělých jazyků a jejich vazbu na lidské myšlení a zároveň prokazuje znalosti principů fungování informačních a komunikačních technologií a nových elektronických médií a sítí. Dokáže charakterizovat základní paradigmata a algoritmy UI a vysvětlit tradiční i aktuální filozofické argumenty a myšlenkové experimenty týkající se UI.

Odborné dovednosti: Absolvent dokáže v rámci svého filozofického zkoumání, jež se primárně soustředí na současné otázky vědy a techniky, využít a kombinovat přístupy analytické tradice s metodami fenomenologie a hermeneutiky. Dovede kriticky reflektovat, analyzovat a interpretovat epistemologické, ontologické a etické aspekty aktuálního vývoje kybernetiky a informatiky, zejména pak fenoménů jakými jsou generativní UI, strojové učení a neuronové sítě, automatické rozpoznávání řeči, počítačové zpracování přirozeného jazyka, kyberprostor, virtuální a rozšířená realita, autonomní řídicí systémy a Průmysl 4.0. Orientuje se v nových trendech v oblasti těchto technologií do té míry, že je schopen alespoň v hrubých rysech posoudit praktickou realizovatelnost navržených řešení. Umí kriticky zhodnotit technologické možnosti UI a laické představy o ní, provést logicko-sémantickou analýzu pojmu UI v různých diskurzech a uvést fenomén UI do souvislosti s moderním filozofickým myšlením.

Obecné způsobilosti: Absolvent je schopen samostatně a racionálně uvažovat o komplexních problémech, logicky argumentovat a kultivovaně se vyjádřit. Umí napsat stylisticky a žánrově diverzifikované texty a s využitím digitálních nástrojů a multimédií vizualizovat a prezentovat komunikáty, které mají odborný i popularizační charakter. Ovládá základy programovacího jazyku Python.

 

uplatnění absolventů

Absolvent bude připraven na doktorské studium a kariéru akademického a vědecko-výzkumného pracovníka v oblasti základního výzkumu. Zároveň se bude schopen uplatnit i v komerční sféře, zejména v rámci interdisciplinárního týmu, který se zabývá aplikovaným výzkumem a experimentálním vývojem v oblasti umělé inteligence a digitálních technologií.

 

Bakalářský program

Bakalářský program

Magisterský program

Magisterský program

Skip to content